Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås satsar på hållbar infrastruktur av gods

Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

– Om vi fortsätter transportera gods som vi gör idag kommer inte infrastrukturen att räcka till – vi måste utnyttja hela systemet, de resurser vi redan har, smartare. Västerås kan med kreativa samarbeten bli en internationell nod som kan lägga en viktig pusselbit till att klara utmaningen kring godsmängder och klimatmål, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande.

Det nyantagna programmet har följande mål:

  1. Långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande godsflöden.
  2. Västerås är storregionens självklara godsnav som en internationellt och nationellt viktig nod för trafikslagsövergripande godstransporter.
  3. Tillsammans med närliggande kommuner erbjuder Västerås hållbara transportlösningar.
  4. I Västerås finns den tillgänglighet som näringslivet efterfrågar vad gäller transport av gods.

I Västerås finns tillgång till alla fyra transportslagen – väg, järnväg, sjö och flyg. För att klara av den framtida utmaningen att hantera godstransporterna och nå en hållbar och effektiv godshantering behöver hela transportsystemets kapacitet nyttjas. Sjöfarten behöver avlasta väg- och järnvägsnätet och därmed frigöra kapacitet för persontrafiken.

– För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem lokalt, regionalt och nationellt räcker inte bättre teknik och energieffektivisering. Vi måste också ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare för att på kort och lång sikt minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan, säger Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad.

Ökat godsflöde till och från Västerås kan leda till kortsiktiga och lokala negativa konsekvenser vid Västerleden. Det beror på att trafikflödena kommer att flytta och koncentreras till de platser där sjöfartstransporter knyter samman med landtransporter.

För mer information kontakta:
Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad, 021-39 24 54, patrizia.strandman@vasteras.se
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad, 021-39 00 00, anders.telejback@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås