Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stads revisorer har granskat stadens lokalförsörjning

Västerås stads revisorer bedömer att Västerås stads lokalförsörjningsprocess i nuläget inte är ändamålsenlig. Bedömningen görs utifrån den granskning av processen som gjorts. Nu ger revisorerna kommunstyrelsen, fastighetsnämnden samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande rekommendationer till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Det är EY som på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskat den övergripande lokalförsörjningsprocessen inom staden. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadens lokalförsörjningsprocess är ändamålsenlig avseende styrning, uppföljning och kontroll.

- Vår bedömning är att stadens lokalförsörjningsprocess i nuläget inte är ändamålsenlig eftersom det saknas en formaliserad process i staden, säger Jörgen Eklund, förtroendevald revisor och kontaktrevisor för den aktuella granskningen.

- Vi ser därför positivt på att det under granskningens gång sker en omorganisation med en ny lokalförsörjningsavdelning, och att ett arbete för att ta fram en lokalförsörjningsprocess påbörjas. Vi hoppas att vår granskning kan tillföra insikter för det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Jörgen Eklund.

Revisorernas bedömning utifrån granskningen är bland annat att det på övergripande nivå finns en otydlighet i vilken nämnd som ska ansvara för den strategiska lokalförsörjningen. Avsaknaden av en tydlig lokalförsörjningsprocess med tillhörande styrande dokument leder till otydligheter i hantering av beslut och i arbetssätt.

Revisorerna menar också att det saknas viktiga delar för att en lokalförsörjningsprocess ska fungera. Hit hör bland annat att alla nämnder inte upprättar behovsanalyser, en övergripande lokalbehovsplan och lokalförsörjningsplan för sina verksamhetsbehov.

Hyresmodellen kan också behöva ses över enligt granskningen. I rapporten lyfter revisorerna fram att det behövs incitament för nämnderna att lämna lokaler som inte behövs för verksamheten. En incitamentsstruktur bör skapas där verksamheterna uppmuntras att effektivisera sitt lokalutnyttjande.

Hanteringen av uthyrning av stadens lokaler till det lokala föreningslivet uppmärksammas också. I nuläget är detta inte reglerat i några styrande dokument. Revisorerna bedömer även att ansvarsfördelningen mellan nämnden för idrott, fritid och förebyggande och fastighetsnämnden är otydlig gällande uthyrning till föreningslivet.

Det bör enligt revisorerna utredas vem som ska ansvara för samtlig uthyrning till föreningslivet. Revisorerna menar även att det saknas riktlinjer för hur hyror till föreningslivet ska sättas, och att nämnden för idrott, fritid och förebyggande bör ta fram detta.

Till det fortsatta utvecklingsarbetet om stadens lokalförsörjning ger revisorerna åtta rekommendationer till kommunstyrelsen, fastighetsnämnden och nämnden för idrott, fritid och förebyggande. En uppföljning av lokalförsörjningsfrågorna kommer att göras av revisorerna senare under mandatperioden.

Hela granskningen om lokalförsörjningen bifogas. För mer information om granskningen:

  • Jörgen Eklund, förtroendevald revisor och kontaktrevisor för granskningen. Telefon 076-126 31 81
  • Asta Matikainen Lecklin, förtroendevald revisor och ordförande för revisionskollegiet. Telefon 076-896 43 86
  • Christel Modin, revisionssamordnare Västerås stad. Telefon 076-569 13 99

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås