Gå direkt till innehåll
Välkommen på visning av gravar och boplats i Råmarbo

Pressmeddelande -

Välkommen på visning av gravar och boplats i Råmarbo

Det pågår arkeologiska undersökningar av delar av ett gravfält och en boplats i Råmarbo strax öster om Gäddeholms herrgård. De arkeologiska fynden visar att Gäddeholm, som håller på att utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, småbåtshamn, badplats och vägar, var en populär boplats redan för cirka 1 600 år sedan. På söndag visas utgrävningarna för allmänheten.

Välkommen på visning, där en guide berättar om de intressanta fynd och lämningar som hittats.
När: Söndag 20 juli klockan 15.00
Var: Råmarbo strax öster om Gäddeholms herrgård

De arkeologiska utgrävningarna, som utförs av Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Västerås stad, görs med anledning av etapp 2 av den nya vägen mellan Irsta och Gäddeholm. Vid tidigare arkeologiska undersökningar i närområdet har man bland annat hittat boplatslämningar och en sensationell bronsgjuteriverksamhet. Undersökningen pågår till 1 augusti.

Boplatsen
Boplatsen upptäcktes hösten 2006 i samband med anläggandet av en ny VA-ledning mellan Gäddeholm och Frösåker. Vid en arkeologisk slutundersökning som följde sommaren 2007 öppnades ett mindre schakt. Inom en yta av omkring 15×15 meter framkom spår efter två byggnader och lämningar efter bronsgjuteriverksamhet.

De två byggnaderna utgjordes av ett treskeppigt långhus och ett enskeppigt hus, delvis med syllstensgrund. Det treskeppiga huset, som är det äldre av de två,har daterades till senare delen av folkvandringstiden (400–550 e.Kr.). Det mindre enskeppiga huset är något yngre, troligen från första delen av vendeltiden (550-800 e.Kr.). Boplatsen avgränsades inte i samband med den arkeologiska undersökningen.

En hög anläggningstäthet tillsammans med erhållna dateringar, både från ett relativt stort och varierat fyndmaterial och C14-analyser, visar på en plats med omfattande bebyggelselämningar och en lång kronologisk spännvidd från äldre romersk järnålder och in i vikingatid, en period på närmare 800 år. Tyngdpunkten på dateringarna inom den undersökta delen av boplatsen ligger dock i folkvandringstid och tidig vendeltid. Resultaten från dessa tidigare genomförda undersökningar visar att boplatsen är både omfattande och komplex.


Bronsgjuteriverksamhet
Framförallt är det dock lämningarna efter den tidigvendeltida bronsgjuteriverksamheten som utmärker gårdslämningen. I en avfallsgrop påträffades ett relativt stort antal gjutformar, bland annat från gjutning av mindre likarmade spännen, och enstaka degelfragment. Det specialiserade hantverket antyder en närvaro av samhällets elit. Endast en handfull andra lokaler med gjuteriverksamhet från vendeltid är sedan tidigare kända i Mälardalen.

Gravarna
Vid den förundersökning som genomfördes i höstas inför etapp 2 av den nya vägen påträffades oväntat överplöjda gravar i utkanten av boplatsen. En av dem undersöktes och den kunde genom fyndmaterialet dateras till tidigt 800-tal, äldre vikingatid. Nu undersöker man de övriga gravarna inom det planerade vägområdet.

För mer information
Anna-Lena Hallgren, arkeolog och projektledare, telefon 073-810 72 04,                                            e-postadress anna-lena.hallgren@kmmd.se


Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås