Gå direkt till innehåll
Illustration: Tovatt Architects & Planners AB.
Illustration: Tovatt Architects & Planners AB.

Pressmeddelande -

Tyck till om Finnslättens framtid – en ny stadsdel för kunskap och utveckling

Nu finns ett färdigt planprogram för Finnslätten, som visar hur området kan utvecklas i framtiden. 
– Vi hoppas nu att många kommer att bidra med tankar, synpunkter och idéer som kan ge oss ett ännu bättre förslag, säger Hans Larsson, planeringsstrateg på Västerås stad.

Planprogrammet är första steget i en lång planeringsprocess och fungerar som en övergripande plan för att utveckla Finnslätten på både kort och lång sikt. Planprogrammet bygger på ett stort visionsarbete som företagen på Finnslätten har jobbat fram tillsammans med Västerås stad. Utgångspunkten i visionen är att Finnslätten ska bli en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare.

– Finnslätten i dag är inte förberett och rustat för framtidens behov. Samtidigt finns en enorm potential i området. Ett bättre rustat och utvecklat Finnslätten kan attrahera nya företag som får bättre möjligheter att utvecklas i Västerås, säger Hans Larsson.

Under sommaren är planprogrammet för Finnslätten ute på samråd, vilket betyder att det finns möjlighet att påverka och lämna synpunkter på planen. Sista dagen att lämna synpunkter är den 18 september. Den 9 september kommer vi även att ordna ett digitalt samrådsmöte.

Här är några utgångspunkter i planprogrammet:

En ny hållbar stadsdel. Finnslätten ska bli mer tillgängligt för alla invånare i Västerås. Gång-, cykel- och rekreationsstråk ska knytas samman med omkringliggande områden på ett bättre sätt. Mer service, nya verksamheter, parker, grönska, torg och nya mötesplatser kommer att bidra till att Finnslätten blir en mer naturlig samlingspunkt för stadens invånare, och inte enbart för arbetspendlare.
På Finnslätten finns en infrastruktur att koppla upp sig mot och möjligheter till samverkan vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Trafik och rörelse. I Finnslättens centrala delar ska gående, låga hastigheter och mindre fordon prioriteras. Lugna gatan ska utvecklas till ett huvudstråk och en levande stadsgata med fokus på gående, cykel- och kollektivtrafik.
Vi tittar på olika lösningar för att utveckla nya knutpunkter för kollektivtrafiken och på möjliga lösningar för trafik och förbindelser till och från Finnslätten.

Olika boendeformer och verksamheter. Vi vill skapa möjligheter för olika typer av mer tillfälliga boenden så som lägenhetshotell, hotell, forskar-, gäst- och studentlägenheter. Det är viktigt att de nya byggnaderna i området formas på ett sätt som väcker nyfikenhet och uppmuntrar möten. Målet är att skapa en inspirerande miljö med liv och rörelse under veckans alla dagar och vid olika tider på dygnet. Finnslätten behöver också utvecklas med skola, förskola och lekpark samt erbjuda olika träningsmöjligheter.

Grönstruktur, parker, stråk. Vi vill skapa generösa parker i området genom att ta tillvara på Finnslättens befintliga grönska. Parkerna kan bindas samman genom olika grönstråk som även integrerar trafik, cykel, motionsspår, och dagvattenhantering.

Campus Finnslätten. I planprogrammet beskrivs Campus Finnslätten som ett område med fokus på forskning och utbildning. Campuset ska utvecklas i anslutning till ett centralt torg med närhet till parker och grönområden.

På vasteras.se/finnslätten kan du läsa hela planprogrammet samt mer om planprocessen, hur du lämnar synpunkter och hur du kan delta i det digitala samrådsmötet.

Mer information:
Hans Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen, planeringsstrateg,
hans.larsson@vasteras.se, 021-39 12 54.

Alla illustrationer: Tovatt Architects & Planners AB. 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås