Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stabil och stark ekonomi i Västerås stad 2020

Västerås stads resultat för 2020 visar på 543 mnkr plus. Det är ett något bättre resultat än föregående år, och 426 mnkr bättre än budget. Staden har god soliditet och investeringar som historiskt finansierats av egna medel. Dessa siffror presenterades i Västerås stads bokslutskommuniké för 2020 på Kommunstyrelsens sammanträde 3 februari.

-Det är mycket glädjande att vi har en stark ekonomi. Detta är själva förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta investera i en stad som växer och göra satsningar på bland annat omsorg och skola. Detta bokslut visar att vi har en stabil grund att stå på för framtiden, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Budgeterat resultat var lägre än det långsiktiga resultatmålet om 2,5 % av skatteintäkter och utjämning, men resultatet blev 4,7 %. Ökade generella statsbidrag och reavinster vid försäljning av fastigheter och exploateringsöverskott är den främsta orsaken till överskottet.

Nämnderna gjorde tillsammans ett överskott mot budget på 78 mnkr, varav 18 mnkr är en positiv effekt av Corona. Förskolnämnden och grundskolenämnden fick ett sammanlagt överskott mot budget på 77 mnkr bland annat på grund av färre barn/elever samt statlig ersättning för sjuklöner. Vård och omsorgsnämnderna fick ett överskott på 41 mnkr vilket delvis berodde på minskad efterfrågan och överkompensation för sjuklöner. Individ- och familjenämnden har fortsatt ett underskott om totalt -69 mnkr. Nämnden har beslutat om åtgärder som börjar få effekt och nettokostnaden sjönk med 40 mnkr jämfört med 2019.

Bokslutskommunikéns syfte är att ge en övergripande bild av 2020 års utfall. Notera att förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen som fastställs av kommunfullmäktige den 15 april 2021. Kommunikén har inte granskats av revisorerna.

Bokslutskommunikén bifogas.

För mer information:

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Västerås stad 021-39 32 31

Anette Ömossa, ekonomidirektör Västerås stad 021–39 00 17

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås