Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsning föreslås på mobila team i Västerås stadsdelar och fysisk miljö på Bäckby

Satsning på uppsökande verksamhet med mobila team, förstärkta sociala insatser och ombyggnationer på Bäckby. Det är ingredienser i ett förslag som Kommunstyrelsen beslutat om att gå vidare med som ett led i arbetet med Västerås stads stadsdelsutvecklingsarbete och trygghetsskapande åtgärder på Bäckby.

Den verksamhet med mobila team som föreslås skapas är uppsökande och riktad till ungdomar och deras familjer som i mindre utsträckning nås av förebyggande verksamheter inom Västerås.

Uppgiften för de som kommer att jobba inom ramen för de mobila teamen föreslås vara att röra sig ute i ungdomsmiljöer för att få kontakt med ungdomar som lever i en utsatt livssituation eller utanförskap och att motivera och locka fram ett intresse för en sysselsättning och hjälpa ungdomarna och deras föräldrar rätt bland olika verksamheter i Västerås.

De mobila teamen ska kunna användas runt om i alla stadens stadsdelar.

Den sociala insatsen som föreslås ska ske på Bäckby innehåller fem delinsatser och ska ge förutsättningar för en socialt hållbar stadsdel och drivas effektivt genom god samordning och öppenhet för att pröva nya lösningar.

De fem delinsatserna föreslås ske inom ramen för det som kallas IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap. ) Syftet med IOP är att möjliggöra nya samverkansformer och vägar mellan de traditionella samverkansformerna, föreningsbidrag och upphandlade kontrakt. Det tar tillvara på den kunskap och den vilja som finns att utföra välfärdstjänster och bevarar samtidigt det demokratiska mervärde som ett livskraftigt civilsamhälle tillför.

De fem delinsatserna som föreslås är:

Connexion west

Connexion west kommer att utgå från den ”allmänna ytan” i Bäckbyhuset och ska utformas på ett sätt som är både är dynamisk och kreativ men som även kan fungera som en plats för att utveckla möten, förtroende, framtidstro och självkänsla. I miljön kommer det att finnas både möjlighet till café, coachning och samhällsinformation men också tillgång till gemensamma aktiviteter. Arbetssättet bygger på att unga möter unga, agerar förebilder, ger framtidstro, hopp och kunskap.

Culture together

Syftet med insatsen Culture together är att boende på Bäckby ska leda, driva och utforma kulturlivet i bostadsområdet så att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Grow green

Syftet med Grow green är att utveckla den sociala hållbarheten genom stadsodling. Genom att odla tillsammans får boende utlopp för sin kreativitet, sätta sin prägel på sitt område samtidigt som de lär känna sina grannar. Odlingarna kan bidra till ökad trygghet i människors vardagsmiljö samt skapa intresse att vilja bevara och ta hand om. Insatsen fokuserar på att överbygga såväl generations- som kulturgränser mellan boenden i stadsdelen.


Move and stay

Stadsdelens attraktivitet behöver höjas för att öka rörelsen i området. Det innebär att vi behöver arbeta med den fysiska miljön så att utformningen stärker det sociala kapitalet, ökar tryggheten och främjar möten mellan grupper i samhället. Parallellt vill vi aktivt arbeta för att såväl kommunala som privata verksamheter väljer att etablera sig i stadsdelen.

Utveckling av den fysiska miljön

2015 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bäckby. Under processens gång har förutsättningarna förändrats och till följd av det har nu ytterligare ett förslag tagits fram. Det nya förslaget innebär bland annat en utveckling av det centrala parkstråket med nya publika rum med variation, trygghet och hög kvalitet.

 

För mer information:

Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande 021-391262

Per Olof Rask, Värna Västerås, 021-392535

Anna Sjödin, strateg Stadsledningskontoret 021-392108

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås