Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så ska kulturen utveckla Västerås – nu går programmet ut på remiss

Nu påbörjas remissperioden för det program som ska stärka och utveckla Västerås och kulturen i Västerås. Remissen pågår under perioden 17 augusti–29 oktober. Förslaget till program remitteras brett inom och utom Västerås stads organisation. Alla invånare kan ta del av remissen via vasteras.se, där det också finns möjlighet att lämna synpunkter. 

Programmet kommer efter nytt beslut i kulturnämnden i november att lämnas över till kommunstyrelsen för behandling där och i kommunfullmäktige. Det ska sedan ligga till grund för arbetet de kommande åtta åren.

– Det känns utmärkt att kunna presentera en remissutgåva till kulturprogram för Västerås! Det har varit en omfattande process med ett stort antal västeråsare involverade. Vi har varit noga med att alla ska känna sig berörda av programmet, vare sig man är deltagare, utövare, publik, kulturentreprenör, ung eller äldre. Det här blir ett viktigt verktyg för kulturnämndens arbete framåt och därför är det angeläget för oss att få in synpunkter på programmets innehåll, säger Marita Öberg-Molin, ordförande i kulturnämnden.

Uttrycker värdegrund och ambitioner
Uppdraget har varit att ta fram ett program som uttrycker värdegrund och ambitioner för hur staden kan stärkas och utvecklas genom kultur. Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare i alla åldrar och för dem som besöker staden. Västeråsarna ska uppleva en ökad nöjdhet samt ett större deltagande i kulturlivet. Avsikten är även att öka antalet aktörer inom kreativa näringar i staden. Programmet kommer att ge tydlighet i styrning för kulturnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag inom eller kan påverka förutsättningarna för kulturen i vid mening. När programmet är antaget av kommunfullmäktige ska handlingsplaner tas fram av respektive nämnd och styrelse. Programmets intentioner ska då konkretiseras och få effekt.

– Det här är ett viktigt dokument för kulturen i Västerås och för hela kommunens utveckling. Vi ser fram emot värdefulla synpunkter och bidrag från organisationer och enskilda under remissperioden hur det slutgiltigt ska utformas. När programmet väl är beslutat ska det sedan få kraft genom handlingsplaner och aktiviteter, säger Anders Lerner, förvaltningsdirektör.

Så har arbetet gått till
Arbetet med programmet för kultur drivs sedan 2012 av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, på uppdrag av f.d. kultur-, idrotts- och fritidsnämnden samt nuvarande kulturnämnden. Framtagandet av programmet har letts av en styrgrupp med direktören för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, som sammankallande. För att få in synpunkter och reflektioner från västeråsare och verksamheter har ett antal dialogträffar genomförts. Totalt har cirka 370 personer deltagit i någon form av dialogträff. Tre övergripande frågor har diskuterats: Vad är bra med kulturen i Västerås idag? Vad behöver utvecklas? och Vad borde Västerås bli känt för? Utöver dialogträffarna har det även funnits möjlighet att besvara diskussionsfrågorna genom en webbenkät som har legat ute på stadens hemsida och facebooksida. Totalt har synpunkter på olika sätt kommit in från cirka 600 personer.

För mer information
Marita Öberg-Molin, ordförande kulturnämnden, 070-643 43 97, marita.oberg.molin@vasteras.se

Anders Lerner, direktör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 021-39 13 11, anders.lerner@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås