Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rekordhögt NKI - företagare nöjda med Västerås stads service

Västerås stad har nått en rekordnivå i Nöjd Kund Index (NKI) för 2021 års ärenden. På ett år har Västerås stad ökat med två enheter och ligger nu på NKI 77. Företagare i Västerås ger kommunens service allt bättre omdöme och nöjdheten ökar stadigt, särskilt inom bygglovshanteringen.

Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Ett arbete som sker i förvaltningarna med stöd av Invest Västerås, stadens näringslivsenhet. Västerås ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen ingick 198 kommuner och 11 förbund/gemensamma förvaltningar för 2021 års ärenden.

Västerås har hög placering bland jämförbara kommuner
För 2021 års hantering av ärenden höjer Västerås glädjande nog sitt NKI till 77 efter att ha legat stabilt på 75 de senaste tre åren. Företagen är fortsatt nöjda med Västerås stads service och ärendehantering. Bland jämförbara kommuner ligger Västerås på en hög placering. Svarsfrekvensen är på 46 procent, vilket motsvarar 543 svar.

Målet är ett NKI på minst 70 i alla myndighetsområden
NKI för Västerås stad hamnar överlag på en mycket bra nivå där det övergripande målet är 75 och dessutom att alla sex myndighetsområden ska ha minst 70 vilket räknas som högt betyg och gröna siffror i undersökningen. Västerås klarar detta mål med god marginal och är en av sju kommuner inom Stockholm Business Alliance (SBA) som når detta mål.

De sju myndighetsområdena som ingår i undersökningen är bygglov, brandskydd, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och det nya området upphandling. Upphandling mäts med en egen typ av enkät i ett Nöjd Upphandlings Index (NUI)

Förra årets undersökning analyserades grundligt och alla verksamheter har fokuserat på sin utveckling baserad på analysen vilket har gett fortsatt gott resultat. Invest Västerås har en roll som samordnare i arbetet och driver bland annat en styrgrupp för NKI-arbetet där strategiska beslut för det gemensamma arbetet fattas.

- Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla företag som svarat på enkäten. Det är ett viktigt underlag för att fortsätta jobba med kommunens ärendehantering och för att vi ska kunna bli så bra som möjligt på vårt jobb. Det är oerhört glädjande att företagen ger stadens myndighetsutövande och service ett fortsatt gott betyg. Det är ju i dessa möten som kommunen har sin största kontaktyta med näringslivet, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad.

Nedan visas resultatet för de sex myndighetsområden som mäts i NKI samt resultatet för upphandling som mäts i Nöjd Upphandlings Index. 2020 års resultat inom parentes:

Brand:                  NKI 89  (inte tillräckligt många inrapporterade ärenden 2020)
Bygglov:               NKI 74  (NKI 72)
Markupplåtelse:  NKI 78  (NKI 78)
Miljöskydd:          NKI 77  (NKI 77)
Livsmedel:           NKI 77  (NKI 73)
Servering:            NKI 80  (NKI 85)
Upphandling:      NUI 60  (NUI 62)

Information om undersökningen
Västerås stad ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Västerås stad. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sju myndighetsområden; bygglov, brandskydd, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och upphandling.

Läs mer om undersökningen:

SBA kommunernas resultat i undersökningen:

SBA-foretagsklimat-2022-2021.pdf (stockholmbusinessalliance.se)

Om undersökningen och alla Sveriges kommuners resultat i undersökningen

Ny Öppna jämförelser om kommunernas företagsservice | SKR


För mer information och frågor:
Maria Kaya Spennare, Näringslivsstrateg, Västerås stad

021-39 51 00

maria.kaya.spennare@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås