Gå direkt till innehåll
Detaljplanen som gör det möjligt att bygga ny skola på Fridnäs väntas antas på byggnadsnämnden. Bilden visar gatuvy från Västmannagatan med ny föreslagen skolbyggnad och den befintliga skolan i bakgrunden. Illustration: Archus
Detaljplanen som gör det möjligt att bygga ny skola på Fridnäs väntas antas på byggnadsnämnden. Bilden visar gatuvy från Västmannagatan med ny föreslagen skolbyggnad och den befintliga skolan i bakgrunden. Illustration: Archus

Pressmeddelande -

Planer för nya skolor på Fridnäs och Vallby väntas antas på byggnadsnämnden

På torsdagens möte väntas byggnadsnämnden bland annat besluta om att anta två detaljplaner för att bygga nya skolor i Västerås. Det handlar om en ny skola på Fridnäs och en på Norra Vallby.

På Fridnäs är det området där det i dag finns en gammal tennisbana som nu ska bebyggas. Detaljplanen innebär att en ny skola kan byggas i den västra delen av planområdet. Den kommer att tillhöra Fridnässkolans verksamhet tillsammans med den befintliga skolbyggnaden (Stora Fridnäs). Med den nya byggnaden kommer Fridnässkolan totalt att ha plats för 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.
I östra delen av planområdet blir det möjligt att bygga cirka 50 nya bostäder i form av flerbostadshus och parhus. Mellan den nya skolbyggnaden och bostadskvarteret planeras ett parkstråk med en ny gång- och cykelväg samt ett entrétorg.
– Här har stort arbete lagts på att den nya bebyggelsen ska anpassas till den bitvis känsliga kulturmiljön i området, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

På Vallby ligger planområdet i den västra delen av stadsdelen – på gränsen mellan norra och södra Vallby nära Vedbobacken. Marken ägs av Västerås stad. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny skola i tre våningar och en idrottshall nära skolan. Delar av området planeras också som naturmark och parkmark. Den nya skolan ska ha plats för 525 elever från förskoleklass till årskurs 6. 
– I tidigare skeden av detaljplanearbetet hade vi även med en möjlighet att bygga bostäder direkt norr om området. Men efter dialog och samråd ändrades plangränsen och dessa bostäder finns inte med längre, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte den 25 augusti börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås