Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt exploateringsbolag bildas

Centrala Mälarstranden är nästa stora steg i arbetet med att utveckla Västerås Mälarstaden. Nu bildar Västerås stad, tillsammans med bostadsaktörerna JM och PEAB, ett exploateringsbolag för att sanera markföroreningar och bygga ut anläggningar som gator, parker och ledningar inom området. Kommunstyrelsen och fastighetsnämnden ska besluta om förslaget till avtal och kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet den 6 oktober. Den fördjupade översiktsplanen för Centrala Mälarstranden (ÖP56) antogs i april 2004. Nästa steg i genomförandet av planen har varit att bilda ett exploateringsbolag tillsammans med aktörer på bostadsmarknaden för att genomföra exploateringen av marken mellan Ångkraftverket och Mälarparken. Exploateringsbolagets uppgift blir bland annat att sanera marken i området som tidigare använts för industriverksamhet. Det blir också exploateringsbolagets ansvar att bygga gemensamma anläggningar i området, som exempelvis gator, parker och kajer. Avtalskonstruktionen innebär att JM och Peab 50 får procent av byggrätterna i området, motsvarande cirka 500 byggrätter vardera. Övriga 50 procent av byggrätterna fördelar Västerås stad på övriga aktörer på bostadsmarknaden. – Att en kommun går samman i ett bolag med privata aktörer, för att genomföra exploatering och sanering, är ett nytt sätt att utveckla ett bostadsområde, säger kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson. Området är ett före detta industriområde och därför finns det saneringsbehov av marken. Eftersom vi ännu inte känner till omfattningen av saneringsbehoven, är det i sig en risk. Avtalet är ett sätt att fördela riskerna och därmed kostnaderna för saneringen på flera parter. – Avtalet är också ett sätt att tillgodose Västerås stads bostadspolitiska intressen, som bland annat innebär en mångfald i utbudet av bostäder. PEAB och JM bygger framför allt bostadsrätter på sin del av området. Genom att staden utser byggherrar för resterande 50 procent av byggrätterna (cirka 1 000 lägenheter) kan vi påverka att en stor del av dessa blir hyresrätter. Om kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet, är nästa steg en detaljplan för området. Byggstart kan ske tidigast om ett år. Det övergripande målet för Centrala Mälarstranden är att det skall bli en attraktiv del av Västerås,~med ett stort inslag av bostäder och med goda möjligheter för staden och dess~ invånare att möta Mälaren. Nya gator som förbättrar tillgängligheten föreslås i översiktsplanen,~liksom stora grönområden. Planen innehåller bostadskvarter med ca 2 800 lägenheter och kvarter för verksamheter. För ytterligare information kontakta Sven-Gunnar Dahlquist, samhällsbyggnadsdirektör, Västerås stad 070-465 29 39

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås