Gå direkt till innehåll
Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan. Foto: Västerås stad
Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan. Foto: Västerås stad

Pressmeddelande -

Ny grönstrukturplan för Västerås stad

Västerås stads grönstrukturplan innehåller kartläggning, analys och värdering av Västerås gröna områden. Nu finns planen som grund för en fortsatt hållbar planering av Västerås livsmiljöer.

Grönstrukturplanen har godkänts av kommunfullmäktige och nu har planen vunnit laga kraft. I grönstrukturplanen redovisas till exempel:

• hur invånare använder gröna områden
•vilken växtlighet som finns i områden
•vilken roll grönskan spelar för till exempel reglering av vatten eller klimat

Grönstrukturplanen pekar även ut mycket viktiga grönområden i Västerås, till exempel de identitetsbärande parkerna: Djäkneberget, Stadsparken och Vasaparken. Även områden som Rocklunda, stråk längs Svartån och Lögarängen som är viktiga för rekreation och motion – samt Vedboskogen och Mälarparken som har höga naturvärden – pekas ut som mycket viktiga grönområden. Grönområden med stort värde som ligger utanför tätorterna nämns inte i planen men har ofta andra typer av skydd och hanteras i den översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, till exempel Björnön, Ängsö och Badelundaåsen.

Grönstrukturplanen innehåller också riktlinjer för hur ekologiska, kulturhistoriska och sociala värden i olika grönområden kan bevaras och utvecklas.
– Grönstrukturplanen är ett instrument och ett underlag för planeringen av stadens fysiska miljöer. Den hjälper oss se hur våra gröna områden används och vilka värden som finns där, samt hur vi ska prioritera, säger Kristoffer Jasinski, stadsekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.

I arbetet med grönstrukturplanen så har man bland annat haft dialog med stadens förskolor för att kartlägga ytor som ofta används av förskolebarn för lek och utomhusvistelse.
Hela grönstrukturplanen finns på stadens webbplats. Planen finns även som en kartberättelse där de viktigaste delarna presenteras med kartor.
– Att planera en stad där gröna värden tas tillvara och utvecklas är en del av strategierna för att skapa en hållbar stad. Vi vet att stress minskar när vi ser eller vistas i grönområden. Vi ser också att Västerås naturområden och parker är betydelsefulla för att till exempel locka turister, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.
– Västerås växer och grönstrukturplanen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta att planera och utveckla en attraktiv och hållbar stad, säger Carl Arnö.

På stadens webbplats finns grönstrukturplanen med kartberättelse: vasteras.se/grönstrukturplan
Har du frågor om grönstrukturplanen, kontakta Kristoffer Jasinski, stadsekolog på stadsbyggnadsförvaltningen, på telefon 021-39 28 91 eller mejl kristoffer.jasinski@vasteras.se

Fakta stadens grönstrukturplan
Grönstrukturplanen har fokus på tätorten och serviceorterna och är ett underlag och en grund för samhällsplaneringen. En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Grönstrukturplanen visar vilka områden som ska prioriteras och utvecklas. I arbetet med planen har vi sett över och värderat våra naturområden, gröna ytor och parker. Vi har undersökt områden bland annat ur:
•Socialt perspektiv – för rekreation, välmående och folkhälsan.
•Ekologiskt perspektiv – för biologisk mångfald och artskydd.
•Ekosystemtjänstperspektiv – för att upprätthålla funktioner som gynnar människor, till exempel skydd mot översvämning och klimatreglering.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås