Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Invånarnas synpunkter är viktiga

Nu tar Västerås stad ett samlat grepp i arbetet med att ta emot synpunkter och klagomål som kommer till oss.

Inom ramen för kvalitetsarbetet, där stadens förvaltningar och bolag har representanter, har en policy för synpunktshantering i Västerås stad tagits fram. Kommunstyrelsen fattade beslut om policyn den 5 november. Du hittar den på vasteras.se.

– Alla vi som arbetar inom Västerås stad ska välkomna synpunkter från våra invånare. Det är en del i stadens arbete med att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Invånarnas synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter, säger Solveig Sandberg, strateg med det övergripande ansvaret för stadens kvalitetsarbete.

Det har pågått ett projekt för att förbättra hur vi tar emot och tar hand om synpunkter inom Västerås stad. Projektet har haft till uppgift att se till att vi hanterar synpunkter som kommer in till oss på ett systematiskt sätt.

– Det ska också vara enkelt att komma i kontakt med oss och det ska finnas många sätt att nå oss. Invånare kan lämna synpunkter direkt till personal i stadens verksamheter eller via telefon, e-post, brev, webbformulär (blankett på vasteras.se), sociala medier eller pappersblankett, säger Solveig Sandberg.

Senast inom två dagar ger vi en första återkoppling till den som har lämnat in synpunkten, så att han eller hon vet hur vi tar om hand om synpunkten.

Med synpunkter menas alla typer av åsikter, såväl positiva som negativa, till exempel beröm och klagomål.

Med invånare menas:

  • Alla boende i Västerås
  • Besökare
  • Det civila samhället = föreningslivet, ideella organisationer, frivilliga krafter och ekonomiska verksamheter som drivs utifrån mål och engagemang för en viss fråga
  • Näringslivet
  • Andra organisationer i staden

För mer information:
Solveig Sandberg, strateg för stadens kvalitetsarbete, stadsledningskontoret, 021-39 28 05, solveig.sandberg@vasteras.se

Här kan du läsa mer om Västerås stads synpunktshantering.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås