Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Historiskt stark ekonomi i Västerås stad 2021

Västerås stads preliminära resultat för 2021 visar på ett överskott på 1 195 miljoner kronor. Det är ett historiskt bra resultat och 1 123 miljoner kronor bättre än budget. Staden har stark ekonomi med god soliditet och investeringar som historiskt finansierats av egna medel.

- Vi gör ett historiskt resultat. Det är mycket glädjande att vi har en fortsatt stark ekonomi. Västerås vill göra fortsatta satsningar i till exempel skola och omsorg och kunna finansiera de stora investeringar som vi står inför i en stad som växer. Vi vill skapa de bästa av förutsättningar för de som bor, lever och verkar här och andra som vill hit, och det har vi möjlighet till med en stark ekonomi, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Budgeterat resultat var 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, men resultatet blev 12,7 procent, vilket är avsevärt bättre än det långsiktiga resultatmålet på 2,5 procent. Regeringen har beslutat om extra generella och riktade statsbidrag för att mildra pandemin och samtidigt blev skatteintäkterna betydligt högre än förväntat vilket bidrar till det höga resultatet. Reavinster vid försäljning av fastigheter, exploateringsöverskott och ökat marknadsvärde på våra finansiella tillgångar är också förklaringar till det höga resultatet.

Nämnderna gjorde tillsammans ett överskott mot budget på 123 miljoner kronor. Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett sammanlagt överskott mot budget på 91 miljoner kronor bland annat på grund av färre barn/elever samt statlig ersättning på grund av Corona för sjuklöner och vuxenutbildning. Vård och omsorgsnämnderna redovisar ett överskott på 35 miljoner kronor vilket delvis berodde på minskad efterfrågan, överkompensation för sjuklöner och outnyttjade reserver för Coronakostnader. Individ- och familjenämnden har förbättrat sitt resultat avsevärt och fick ett underskott om totalt -7 miljoner kronor samtidigt som nämndens nettokostnad sjönk med 26 miljoner kronor jämfört med 2020.

Bokslutskommunikéns syfte är att ge en övergripande bild av 2021 års utfall för Västerås stads ekonomi. Notera att förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen för hela koncernen som fastställs av kommunfullmäktige den 7 april 2021. Kommunikén har inte granskats av revisorerna.

Bokslutskommunikén bifogas.

För mer information:

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Västerås stad 021-39 32 31

Hans Nyström, ekonomidirektör Västerås stad 021–39 81 01

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås