Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handlingsplan mot hemlöshet 2008-2010

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet den 22 maj att anta förslaget till handlingsplan mot hemlöshet för åren 2008-2010.

Västerås stad har som övergripande mål att minska antalet hemlösa i Västerås. Därför har Västerås stad tagit fram en handlingsplan mot hemlöshet för åren 2008-2010. Handlingsplanen ska stämmas av varje år i samband med budgetarbe­tet.

Handlingsplanen pekar ut ett antal framgångsfaktorer. För att få framgång när det gäller att minska antalet hemlösa personer i Västerås stad krävs bland annat följande:

· Tillgång till lägenheter på den reguljära bostadsmarknaden.

· Ett varierat utbud av boendeformer. Dessa ska vara anpassade så långt som möj­ligt för att kunna möta individuella behov.

· Uppsökande verksamhet bland hemlösa.

· Genomföra en årlig kartläggning över hemlösas sociala situation.

Handlingsplanen innehåller ett stort antal punkter som ska genomföras, och som ska bidra till att minska hemlösheten i Västerås stad.

Exempel på förebyggande insatser och åtgärder under perioden 2008-2010:

· Fortsätta att utveckla hyresvägledarnas arbete. Det har visat sig ha stor betydelse när det gäller att förhindra att perso­ner blir vräkta från sina lägenheter på grund av obetalda hyror.

· Tak över huvudet garanti ska gälla för alla som ofrivilligt är uteliggare

· Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa, framförallt för dem som sover ute eller finns på akutboen­den.

· Erbjuda öppen verksamhet för hemlösa. Verksamheten ska vara en samlingspunkt på dagtid där man kan få personlig omvårdnad, hygien och tvättmöjligheter, köpa enklare mat och få råd och stöd i sin livssituation.

· Tillhandahålla lokaler för hälso- och sjukvårdsmottagning för hemlösa samt för kostnader upp till högkostnadsskyddet för patientavgifter och läkemedel.

Ett boende tillskapas för personer med missbruksproblem och person­lighetsstörning

För mer information:

Ragnhild Källberg, individ- och familjenämndens ordförande, 021-39 10 33, eller
Eva Sahlén, direktör, Sociala nämndernas stab, 021-39 14 68

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås