Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Färre hemlösa i Västerås

Antalet hemlösa har under åren 2004-2006 sjunkit kraftigt, från 250 till 191. Det är en minskning med 24 procent. Dessutom är andelen hemlösa föräldrar med barn under 18 år den lägsta som noterats. Det visar den kartläggning av de hemlösas sociala situation som genomfördes vecka 48, 2006. Kartläggningen visar antalet hemlösa under vecka 48 2006, deras födelseland, boendesituation, försörjning, föräldraskap, missbruk genomförda insatser liksom fortsatta behov av omvårdnad samt fysiskt och psykiskt hälsotillstånd. En möjlig förklaring till att antalet hemlösa minskat kan vara den långsiktiga strategi mot hemlöshet som individ- och familjenämnden beslutade om redan hösten 2002. I strategin ingår en rad åtgärder, bland annat har Västerås stad slutit avtal med frivilligorganisationer om öppen verksamhet för hemlösa. I kartläggningen definieras en hemlös som en person som löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls, som inte har någon bestämd plats att förvara sina tillhörigheter samt har svårt att knyta stadigvarande sociala relationer. Det är också den definition som Socialstyrelsen använt sig av i sina kartläggningar av hemlöshet. Mer information: Mauro Pliscovaz, utvecklare sociala nämndernas stab, 021-39 15 44 Ragnhild Källberg, ordförande i individ- och familjenämnden, 021- 39 10 33

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås