Gå direkt till innehåll
Elbilsutmaningen - en samlad kraft inom Västerås Klimatutmaning

Pressmeddelande -

Elbilsutmaningen - en samlad kraft inom Västerås Klimatutmaning

Elbilsutmaningen är en del av Västerås Klimatutmaning. Klimatutmaningen går ut på att skapa ett gemensamt fungerande forum för organisationer och företag i Västerås att tillsammans utveckla sitt miljöarbete. Torsdagen den 20 maj samlade Elbilsutmaningen ett 50-tal aktörer till ett frukostmöte för att utreda hur de kan vara med och påverka och utveckla morgondagens elfordon och infrastruktur i Västerås.

Under seminariet medverkade Sten Bergman från Elforsk som beskrev hur tillväxten inom elbilsbranschen kan tänkas påverka de framtida kraven och möjligheterna när det gäller distribution och infrastruktur. Dessutom lyfte han det försprång vi har i Sverige utifrån det elektrotekniska kunnandet som finns i landet.

Olle Johansson projektsamordnare vid Power Circle berättade om utvecklingen inom elbilsområdet och om vikten av att kraftsamla för att de nya fordonen ska nå framgång. Han påpekade att det egentligen inte råder brist på elfordon utan snarare är orsaken till att inte fler bilar når ut på den svenska marknaden de höga priserna, något som kommer förändras när massproduktionen kommer igång på allvar. 

Representanter från initiativtagarna Västerås stad, ABB och Mälarenergi gav åhörarna bakgrunden till Elbilsutmaningen och gav dem en bild av hur de ser på utvecklingen inom området och vad det innebär såväl lokalt som regionalt. 

Bakgrund till Elbilsutmaningen

I december 2008 tillsatte Västerås stad en styrgrupp som fick uppdraget att tillsammans med det lokala näringslivet och det ideella föreningslivet organisera arbetet med Västerås Klimatutmaning. Våren 2009 beslutades om ett första projekt att samverka kring – Elbilsutmaningen. Elbilsutmaningen samverkar bland om frågor rörande elfordon och laddstationer samt övrig infrastruktur. En förstudie om elbilsinfrastrukturen i Västerås genomfördes och under våren 2010 levererades de första elbilarna till Västerås stad, Mälarenergi och ABB. 

Elbilsutmaningen har som huvudsyfte att sprida information och kunskap samt samordna kontaktytor inom främst områdena fordon och infrastruktur. Viktiga infrastrukturfrågor är bland annat uppbyggnad av laddstationer, anpassning av elnät och vägar. Dessutom samverkar aktörerna inom projektet för att underlätta, påverka och anpassa framtidens samhällsbyggnad i Västeråsområdet utifrån elbilen som fortskaffningsmedel.

Varför så stort intresse för elbilar

Västerås industriella historia är präglad av de företag som arbetat och arbetar med produktion och distribution inom bland annat områdena el och kraft. Det finns en förståelse men även en nyfikenhet inför utvecklingen inom området.

I Västerås har de flesta invånarna korta sträckor till såväl arbete och affärscentrum som fritids- och strövområden. Det finns uppgifter på att hälften av alla bilresor i Sverige är under fem kilometer och ungefär 70 procent är under en mil. Elbilar skulle kunna täcka minst 80 procent av vårt behov av bilresor. Därför passar elbilarna utmärkt för de som i huvudsak använder bilen i stadstrafik.

Det är Elbilsutmaningens uppfattning att elbilens utbredning i Västerås kommer att öka kraftigt de närmaste tio åren. För många företag kommer elbilen bli ett fullgott alternativ för korta centrala sträckor och den kommer att kunna ersätta den bensindrivna andra bilen i många hem. I takt med utvecklingen av batteriernas laddningskapacitet minskar även problemen med bilarnas räckvid.

Några röster från de som medverkade vid seminariet den 20 maj 2010 i Västerås.

 - Vi tror att elfordon spelar en viktig roll i ett framtida hållbart samhälle säger Jonas Persson Nätmarknadschef vid Mälarenergi Elnät och projektledare för Elbilsutmaningen. För oss handlar det om att redan nu förbereda vårt elnät så att vi på ett smidigt sätt kan fasa in elbilarna och dess krav på laddkapacitet. Vår bedömning är att vi initialt kommer att klara oss med dagens elnät men på sikt kommer vissa justeringar säkerligen att behövas. Därför kommer samarbetet inom Elbilsutmaningen ge oss värdefulla kontakter och användbar information för vårt fortsatta arbete. 

-För oss är det självklart att arbeta aktivt med omställningen till mer miljövänliga lösningar för företag och privatpersoner i Västerås säger Linnea Viklund, Transportrådgivare Västerås stad. Vi tror att det är bra att man redan initialt funderar över vilka utmaningar men framför allt de möjligheter som elbilsutvecklingen innebär för en stad som Västerås. Det gör vi bland annat genom projektet Västerås Klimatutmaning, där Elbilsutmaningen är ett delprojekt.

- Elfordon kommer att vara en naturlig del i ett hållbart samhälle, säger Lennart Swanström, projektledare för ABB Sveriges energisparprojekt. Elbilsutmaningen är ett sätt för oss att visa på möjligheter med elfordon och samtidigt presentera lösningar som möter de nya krav som uppstår, till exempel ett smartare och mer anpassat elnät och laddstationer. Inom ABB har vi en tradition av att kombinera den globala utvecklingen med det lokala engagemanget, och Elbilsutmaningen är ett bra exempel på det.

-När väl massproduktionen av elfordon kommer igång kommer det att bli mycket billigare att köpa dem menar Olle Johansson, projektsamordnare vid Power Circle. Dessa kommer även bli billigare i drift och ställer inte samma krav på omvårdnad som dagens bilar. Men för att utvecklingen ska komma igång krävs det att några går före och driver utvecklingen. Någon måste våga ta på sig ledartröjan och här finns det stora möjligheter för Elbilsutmaningen att vara den kraften i Mälardalsregionen avslutar Olle Johansson.

-Sverige har ett unikt försprång när det gäller laddinfrastruktur anser Sten Bergman, projektledare vid Elforsk. Några av våra styrkefaktorer är att vi har ett enormt kunnande inom elektroteknikområdet. Tack vare vårt kalla klimat har vi byggt upp ett robust elnät som innebär att vi står väl rustade för att snabbt kunna använda elfordon. Motorvärmare är en näst intill unik företeelse som är koncentrerad till oss här upp i norra Europa. Vi uppskattar att det finns fler än en halv miljon motorvärmaruttag på offentliga parkeringar, företagsparkeringar, samt mer än en miljon laddpunkter i hemmen som kan användas för att ladda elfordon.

 För mer information kontakta:

Mälarenergi Elnät AB, Jonas Persson, projektledare för Elbilsutmaningen, 021- 39 53 40

www.malarenergi.se

 Västerås stad: Linnea Viklund, transportrådgivare, 021- 39 26 10

www.vasteras.se

ABB AB, Lennart Swanström, Corporate Research, 021 - 32 30 73

www.abb.se

Power Circle, Olle Johansson, projektsamordnare, 070-791 29 62

www.powercircle.org

Elforsk, Sten Bergman, projektledare, 073-506 71 81

www.elforsk.se

Några fakta kring elbilar och hybridbilar:

De två varianter av elfordon som det för tillfället diskuteras mest om i Sverige är elbilar respektive elhybridbilar. Förutom dessa pratar man även om laddhybrider samt de kommande bränslecellsbilarna. Nedan försöker vi kort redogöra för dessa varianter. 

Elbilar har ett batteri som laddas i elnätet och drivs enbart av en elmotor. Fordonens energi finns lagrad i batterier, när dessa bilar ”tankas” laddas bilens batterier. En elbil måste laddas regelbundet och normalt tar det flera timmar för en elbil att bli fulladdad.

Det pågår utveckling av snabbladdningssystem där bilar kommer kunna laddas på bara någon timme eller till och med så snabbt som på ett antal minuter. Det utvecklas även alternativa laddsystem som exempelvis induktiv laddning vilket kan jämföras med hur eltandborstar laddas idag. Men även system som bygger på att man helt enkelt byter batterier på speciella batteritankställen.

De flesta elbilar som produceras idag har en räckvidd på cirka 100 – 200 kilometer. Men i takt med att batterierna utvecklas och tekniken går framåt ökar även räckvidden. Acceleration med elbilar är jämförbar med motsvarande bensinmodell i lägre hastigheter, men vid landsvägskörning är elbilarna inte lika snabba.

Elhybridbilen har en kombination av förbränningsmotor och elmotor. Beroende av motortyp så tankas fordonen med bensin eller dieselolja men de har dessutom ett separat högeffektbatteri och en elmotor som hjälper till vid accelerationer och stadskörning. En del av den energi som normalt blir spillvärme i en vanlig bil kan tas tillvara som el i batteriet och driva fordonet. Även bromsenergin kan lagras i batteriet. Vissa av elhybridbilarna klarar av att köras med enbart elmotor till exempel vid garagekörningar, köbildningar eller andra körsituationer med låg fart.

Laddhybridbil kan precis som en elbil laddas med nätström. Batteriet och elmotorn är större än i elhybridbil vilket gör att man kan köra längre sträckor på el med laddhybriden. I övrigt fungerar de två modellerna på samma sätt.

Bränslecellsbilar omvandlar vätgas till el som driver fordonet. Precis som elhybridbilarna räknar man med att flera av dessa modeller kommer kunna lagra bromsenergi och överskottsenergi från bränslecellerna. Till skillnad mot rena elbilar så saknas det infrastruktur för tankning av vätgas, dessutom krävs det specialbyggda tankstationer. Fördelen är dock att avgaserna endast består av vatten.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås