Gå direkt till innehåll
Kulturparken – en ny park som föreslås byggas utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects
Kulturparken – en ny park som föreslås byggas utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects

Pressmeddelande -

Beslut om planerna för Kopparlunden och nya polishuset i Västerås

På torsdag väntas byggnadsnämnden besluta om granskning av tre detaljplaner för Kopparlunden. Planerna innehåller cirka 1700 nya bostäder och innebär en omvandling av Kopparlunden till en levande, unik, öppen, hållbar och attraktiv stadsdel. Omvandlingen planeras med hänsyn till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Under samrådet för Kopparlunden hösten 2019, där invånare och myndigheter kunde lämna förslag och idéer, kom många synpunkter. De handlade främst om hur byggnaderna ska se ut, hur kulturmiljön påverkas, att det behövs fler parker och lösningar om trafik och parkering. Vi har nu gjort stora ändringar av planförslagen för att ta hänsyn till de åsikter som kom in. Några viktiga förändringar:

  • Större hänsyn ska tas till kulturmiljön, främst genom att man nu föreslår en annan placering och höjd på den nya bebyggelsen, samt att fasaderna ska utgöras av mer tegel.
  • Antalet bostäder har ändrats från 2100 till 1700. Det har varit viktig för att skapa mer park- och torgytor per invånare. I de nya planförslagen är det cirka 40 procent mer park- och torgyta per invånare.
  • Två nya parker finns med i nya förslaget: Verksparken och Kulturparken.
  • Förskolegårdarna föreslås bli större.
  • Det finns flera nya förslag för bättre säkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister.
  • Det finns även nya förslag som ska motverka risken för bilköer.

Nu ska byggnadsnämnden besluta om granskning. Det är det sista steget innan planerna kommer upp för beslut om antagande.
– Det nya förslaget ser verkligen bra ut och man har fått till en bra avvägning mellan nybyggnad och bevarande. Blandningen av nytt och gammalt gör att Kopparlunden kommer att bli ett unikt och mycket spännande område i Västerås, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

På byggnadsnämndens bord ligger även detaljplanen för det nya polishuset som ska ligga inom det så kallade Mälarportsområdet i korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan. Planförslaget innebär att ett polishus med tillhörande verksamheter, så som häkte, kan skapas. Nu väntas beslut om att skicka planen på samråd.
–Den här detaljplanen ligger inom Mälarporten i ett läge som blir mycket viktigt för Västerås kommande utveckling. Tillgängligheten och gestaltningsfrågorna är därför extra viktiga för att vi ska kunna få till en bra och hållbar helhetsmiljö, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. De skriftliga synpunkter som kommer in sammanställs och utvärderas vilket kan leda till att detaljplanen ändras innan den skickas ut på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 17 december börjar klockan 13.00 i kommunfullmäktigesalen.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?
Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se
Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås