Gå direkt till innehåll
Västerås satsar på matematikutveckling

Nyhet -

Västerås satsar på matematikutveckling

I Västerås satsar de kommunala skolorna på att utveckla matematikundervisningen. Skolorna deltar i tre stora satsningar som bygger på aktuell forskning inom matematikdidaktik. Satsningar som ger eleverna goda förutsättningar för att utveckla sina matematiska förmågor.


Sedan 2012 pågår ett samarbets- och forskningsprojekt tillsammans med Mälardalens högskola inom det matematikdidaktiska området i projektet Räkna med Västerås. Syftet är att elever i Västerås kommunala skolor ska utveckla sina kunskaper i matematik. Genom forskningsbaserat stöd får matematiklärarna möjlighet att utveckla sin undervisning med stöd av bland annat årsplaner, läromedel samt bedömnings- och utvecklingsprocesser för eleverna. I projektet ingår det också stöd till rektorerna i deras pedagogiska ledarskap, utbildning för ämnesföreträdare och utvecklingen av ett kollegial lärande på skolan.


Från och med läsåret 2013/2014 är de kommunala skolorna också med i Skolverkets satsning, Matematiklyftet. Syftet med matematiklyftet är att öka elevernas måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Matematiklyftet en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare med fokus på lektionsaktiviteter utifrån läroplanens matematikområden (taluppfattning och talsanvändning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning). Fokus i matematiklyftet ligger också på det kollegiala lärandet på skolan mellan lärarna.


Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit initiativ till en nationell matematiksatsning, PISA 2015 som startade mars 2011. Målet med den satsningen är att höja Sveriges placering i PISA- undersökningen 2015. Från och med april 2013 deltar Västerås i satsning. Förändringen av matematikundervisningen ska ske genom gemensam ledning, syn och rutiner. Genom arbetande nätverk delar också de deltagande kommunerna goda idéer mellan varandra och som kritiska vänner.

Goda förutsättningar för matematikutveckling
På olika sätt möjliggör de tre satsningarna goda förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla sina matematiska förmågor, med fokus på klassrumsundervisning. Efter planering och pilotomgång inom dessa tre delområden är arbetet nu igång ute på många skolor.

Så här berättar Bodil Lövgren, matematikutvecklare om matematiksatsningarna i Västerås:
”Nyckeln när det gäller att lyckas med att utveckla matematikundervisningen är att vi alla, lärare, rektorer, verksamhetschefer och politiker arbetar mot samma mål. I Västerås menar jag att vi har goda förutsättningar att vidareutveckla matematikundervisningen i och med att vi är igång med tre olika projekt, Räkna med Västerås, Matematiklyftet och SKLs matematiksatsning. Många duktiga lärare inom vår organisation deltar i dessa satsningar men utveckling och förändring tar tid, det måste man vara medveten om. Genom att hålla i och arbeta målinriktat kommer vi att kunna ge våra elever ökade möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor.”

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås