Följ Västerås stad

Äldreombudsman och äldrekommission - uppdrag och samverkan

Nyhet   •   Dec 18, 2019 09:52 CET

Nu är äldrekommissionens inriktning klar. Beslut togs i äldrenämnden den 17 december 2019.

Fristående äldrekommission

Äldrekommissionens uppdrag är att på ett nytt sätt säkra kvaliteten inom äldreomsorgen i Västerås. Kommissionen är fristående från den kommunala organisationen. Den ska rikta ljuset mot områden inom äldreomsorgen som är i behov av utveckling och ska, i samverkan med Västerås stads äldreombudsman och Mälardalens högskola (MDH), lämna förslag till verksamhetsförbättring. Äldrekommissionen har inget uppdrag att hantera personärenden.

Medlemmar med bred erfarenhet

Kommissionen består av sju personer som alla har starka kopplingar till äldreområdet. Kopplingen kan vara genom tidigare lång yrkeserfarenhet eller som företrädare för föreningar som exempelvis Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Demensförbundet eller Anhörigvårdarna. Äldrekommissionens medlemmar arbetar helt ideellt och utan ersättning.

- Att få ta del av berörda personers synpunkter om hur man upplever äldreomsorgen känns oerhört ansvarsfullt. Äldrekommissionens uppdrag handlar om att förvalta och kommunicera dessa synpunkter på ett sådant sätt att de på sikt bidrar till utveckling av äldreomsorgen, säger äldrekommissionens ordförande Birgitta Hedén.

Samverkan med äldreombudsman

Äldrekommissionen kommer att samverka med Västerås stads äldreombudsman, som inrättades efter beslut i äldrenämnden den 22 oktober 2019. Äldreombudsmannens uppdrag är att, tillsammans med äldrekommissionen och Mälardalens högskola, bevaka äldrefrågor och arbeta med utveckling och förbättring på äldreområdet.

Kontakt med västeråsarna

Äldreombudsmannen är även en ingång för västeråsarna att lämna synpunkter och klagomål gällande äldreomsorgen via telefon, e-post, brev eller personligt möte.

Rollen som tjänsteman ger äldreombudsmannen befogenhet att hantera individ- och sekretessuppgifter. Därför kan äldreombudsmannen ta hand om klagomål som handlar om enskilda personers vård- och omsorgsinsatser. Äldreombudsmannen ser sedan till att klagomålen dokumenteras, diarieförs och går till berörd utförare för att användas för verksamhetsutveckling. Äldreombudsmannen följer på olika sätt och vid olika tillfällen under året upp hur de lämnade klagomålen använts för kvalitetsutveckling hos utföraren. I och införandet av rollen som äldreombudsman har den tidigare funktionen Samordnare för synpunkter och klagomål avvecklats.

Äldreombudsmannen är också ombudsman för personer med funktionsnedsättning.

- Genom att äldrenämnden inrättat äldrekommissionen så har vi fått ett helt nytt verktyg för att tillsammans med Mälardalens högskola arbeta med kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen i Västerås. Det känns väldigt bra, säger äldreombudsmannen Johan Crusefalk.

Till äldrekommissionen kan du vända dig om vill

  • Framföra förslag till förbättringsåtgärder.
  • Lämna synpunkter på insatser för äldre. Om det gäller enskilda personers insatser så lämnar äldrekommissionen över dina synpunkter till äldreombudsmannen som i sin tjänstemannaroll kan hantera personuppgifter. Du kan också lämna synpunkter anonymt om du av vill.

Till äldreombudsmannen kan du vända dig om vill

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre, som till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsboende och äldreboende.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre eller hälso- och sjukvårdsenheten.
  • Framföra förslag till förbättringsåtgärder.

Det går att kontakta äldrekommissionen och äldreombudsmannen såväl på telefon som mejl och traditionell post. Kontaktuppgifter till äldreombudsman Johan Crusefalk finns här nedanför. Kontaktuppgifter till äldrekommissionen kommer att finnas på vasteras.se från och med januari 2020.

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning
Telefonnummer: 021-39 39 50
E-post: johan.crusefalk@vasteras.se