Följ Västerås stad

Ny skolorganisation i Västerås stad 2013

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 09:21 CET

Den nya organisationen har växt fram i dialog med kommunstyrelsen och de pedagogiska nämnderna samt med enhetschefer, rektorer, verksamhetschefer, medarbetare i nuvarande förvaltningar, stadsledningen och de politiska företrädarna. Cirka 500 möten med individer och grupper är genomförda.

Det finns ett stort stöd i verksamheten för det i kommunfullmäktige fattade beslutet om att skolan ska organiseras under de pedagogiska nämnderna. Många ser med tillförsikt fram emot att i Västerås stad få en organisationsförändring som innebär att verksamhetens röst i högre grad når fram till de politiska nämnderna. Samtidigt som det också lyfts fram att det är klokt att försöka bevara delar av värden som finns i en beställar- och utförarmodell. Den här förändringen skapar också större politiskt inflytande.

Den nya barn- och utbildningsförvaltningen kommer från den 1 januari 2013 att i huvudsak organiseras från tre centrala områden. Först och främst den kommunala pedagogiska verksamheten med fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Utöver detta kommer en sammanhållen beställarverksamhet att formeras vars huvudsakliga uppdrag är att beställa de tjänster som köps av leverantörer utanför förvaltningen, men också att ansvara för nämndernas övriga verksamhetsområden.

För den förvaltningsgemensamma administrationen svarar tre enheter för planering, administrativt stöd och ekonomi. En ny funktion införs som svarar för nämndernas behov av att säkerställa organisationens regelefterlevnad och relationen med fristående verksamhet. I huvudsak kommer enheten för styrningsstöd, nämndenheten och beställarverksamheten att arbeta för hela skolstaden Västerås och/eller med uppdrag enligt nämndernas reglementen som ligger vid sidan av skoluppdraget.

Omorganiseringen av beställar- och utförarmodellen kommer att sjösättas i och med årsskiftet 2013. Den rör skolan, de sociala verksamheterna och kulturen. När denna genomgripande omorganisation gjorts återstår översynen av Konsult och Service, Skultuna kommundelsnämnd samt Stöd och förebyggande.


Mer information
Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande, 021-39 23 41
Anders Teljebäck, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande,
021-39 12 62