Utredning klar om beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 15:56 CET

Till följd av ett nämndinitiativ från oppositionen har en extern konsult, på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen, utrett beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR). Anledningen till utredningen är att förvaltningens direktör, Tobias Åsell, beslutade att pausa IHR i september 2019. Utredningen har resulterat i en rapport, som nu är klar.

Till följd av ett nämndinitiativ från oppositionen har en extern konsult, på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen, utrett beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR). Anledningen till utredningen är att förvaltningens direktör, Tobias Åsell, beslutade att pausa IHR i september 2019. 

Utredningen har resulterat i en rapport som visar att den demokratiska processen har åsidosatts när det kommer till beslutet att göra ett uppehåll med IHR och att det bara är äldrenämnden som kan ta ett sådant beslut.

Bakgrund till beslutet

I november 2016 ger äldrenämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta projektet ”Trygg hemgång”. Beslutet bygger på ett tjänsteutlåtande från oktober 2016 där nämnden föreslås godkänna ett tvåårigt rehabiliteringsprojekt. I september 2017 byter projektet namn till ”Intensiv hemrehabilitering” (IHR). Syftet med IHR är att erbjuda teambaserad rehabilitering i den enskildes hem och närmiljö efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats efter en ny sjukdom eller skada. I september ett år senare, 2018, bestämmer nämnden att permanenta projektet under två år (2019-2020).

I september 2019 beslutar förvaltningsdirektör Tobias Åsell att göra ett uppehåll med IHR under resterande del av året. Detta på grund av det ekonomiska läget i förvaltningen och de besparingskrav som finns. 

Beslutet hade ingen koppling till IHRs kvalitet utan var en ekonomisk besparing. De personer som hade beslut på insatser inom ramen för IHR fick samtliga sina beslutade insatser genomförda. Medarbetare som arbetade inom IHR blev erbjudna annat arbete inom organisationen.

Personer i behov av rehabilitering får fortfarande hjälp av Västerås stad med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Hjälpen ser olika ut beroende på hur personen bor, och anpassas efter behov. 

Utredningen

Utredningen från den externa konsulten, som anlitades av vård- och omsorgsförvaltningen till följd av ett nämndinitiativ från (M) och (KD) i äldrenämnden, resulterade i en rapport. Den visar att den demokratiska processen har åsidosatts när det kommer till beslutet att göra ett uppehåll med IHR. Detta eftersom beslutet inte ryms inom delegationsordningen. Den enda instans som kunnat besluta om ett tillfälligt uppehåll var äldrenämnden.

- Rapporten är tydlig och väl skriven och ger mig underlag för hur jag kan hantera liknande situationer annorlunda framöver och vad jag kan göra bättre, säger Tobias Åsell.

Äldrenämnden kommer att ta upp utredningen på sitt sammanträde den 28 januari. 

Utredningen i sin helhet finns på vasteras.se under nämndhandlingar.

Vid frågor, kontakta 

Tobias Åsell, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen, på telefon 021-39 38 05
Bengt-Åke Nilsson, ordförande i äldrenämnden, på telefon 021- 39 13 99

​Till följd av ett nämndinitiativ från oppositionen har en extern konsult, på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen, utrett beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR). Anledningen till utredningen är att förvaltningens direktör, Tobias Åsell, beslutade att pausa IHR i september 2019. Utredningen har resulterat i en rapport, som nu är klar.

Läs vidare »

Beslut om planen för Munga – omfattande arbete snart i mål

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 10:17 CET

På torsdagens byggnadsnämnd i Västerås väntas detaljplanen för Munga att antas. Planen innebär att Munga kan utvecklas med fler permanenta boenden och nya bostäder, förskola och service. Planen beskriver en hållbar utveckling av ett fritidshusområde som nu successivt kommer att omvandlas.

Äldrenämnden vände underskott till överskott

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 09:34 CET

I augusti pekade helårsprognosen för äldrenämnden mot ett underskott på drygt 5 miljoner. Helårsresultatet för 2019 vändes istället till ett överskott på 16,6 miljoner. 

- Eftersom trenden för äldrenämndens ekonomi under hösten pekade mot ett allt bättre helårsresultat hoppades jag på ett mindre överskott, men att överskottet skulle bli 16,6 miljoner hade jag aldrig vågat hoppas på. Det säger Bengt-Åke Nilsson (L), en glad ordförande för äldrenämnden.

Hela äldrenämndens resultat blev 16,6 miljoner. Under 2019 års första månader pekade egenregins underskott mot ett helårsresultat på 48 miljoner, vid årets slut landade egenregins underskott på 15,2 miljoner. 

- Av 2019 års bokslut är kanske det mest glädjande hur egenregins resultat utvecklats. När chocksiffrorna om den första helårsprognosen kom så satte majoriteten upp ett mål att halvera det prognosticerade resultatet. Detta mål överträffades med råge, framhåller Bengt-Åke Nilsson. 

​I augusti pekade helårsprognosen för äldrenämnden mot ett underskott på drygt 5 miljoner. Helårsresultatet för 2019 vändes istället till ett överskott på 16,6 miljoner.

Läs vidare »

Årets nyårsvärd avslöjas

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2019 08:00 CET

​I år går det ärofyllda uppdraget som nyårsvärd för Västerås stads gemensamma nyårsfirande till Fanny Wistrand, artist och skådespelerska från Västerås.

Julklapp till stadens äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 09:25 CET

Äldrenämnden har beslutat att satsa 14,3 miljoner på en kvalitetssatsning som går till stadens samtliga äldreboenden. Detta med samma upplägg som den statliga satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen som gjordes under 2017 och 2018. Skillnaden är att den satsning som äldrenämnden beslutat om blir permanent. Den ökade ersättningen betalas ut för kvalitetshöjande insatser som exempelvis utökad nattbemanning, aktiviteter för de boende eller annat som inte ryms inom det befintliga avtalet som äldrenämnden tecknat med utföraren.

- Det är glädjande att så här i juletider kunna presentera en kvalitetssatsning på stadens samtliga äldreboenden, säger äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L).

Fördelningen av den extra ersättningen för kvalitetshöjande insatser syns i tabellen nedan. Ersättningen kan exempelvis användas till utökad nattbemanning, aktiviteter för de boende och annat som inte ryms inom befintligt avtal med äldrenämnden. Fördelningen förutsätter att utföraren tecknar avtal med äldrenämnden utifrån ovanstående kriterier.

Tilläggsersättning
Äldreboende Leverantör helårsbasis
1 Ankaret Vård- och omsorgsförvaltningen 540 000 kr
2 Daggrosen Vård- och omsorgsförvaltningen 432 000 kr
3 Fatburen Vård- och omsorgsförvaltningen 576 000 kr
4 Gryta Vård- och omsorgsförvaltningen 216 000 kr
5 Hälleborg Vård- och omsorgsförvaltningen 1 440 000 kr
6 Hökåsen Vård- och omsorgsförvaltningen 156 000 kr
7 Klockarkärleken Vård- och omsorgsförvaltningen 468 000 kr
8 Lövsångargården Vård- och omsorgsförvaltningen 432 000 kr
9 Rösegården Vård- och omsorgsförvaltningen 576 000 kr
10 Timtalund Vård- och omsorgsförvaltningen 156 000 kr
11 Vallonen Skultuna kommundelsförvaltning 468 000 kr
12 Ängsklockan Vård- och omsorgsförvaltningen 564 000 kr
13 Gotlandsgatan Attendo 648 000 kr
14 Mälarhem Vardaga 312 000 kr
15 Flodinsgården Attendo 336 000 kr
16 Parkgården Tillberga Grannskapsservice 108 000 kr
17 Björkbacken Norlandia 504 000 kr
18 Haga Äng Norlandia 744 000 kr
19 Hagalidsgården Attendo 384 000 kr
20 Södergården Attendo 876 000 kr
21 Trumslagarbacken Vardaga 432 000 kr
22 Pilfinksgården Vardaga 564 000 kr
23 Granen Attendo 432 000 kr
24 Hammarby Attendo 336 000 kr
25 Tujagården Attendo 432 000 kr

​Äldrenämnden har beslutat att satsa 14,3 miljoner på en kvalitetssatsning som går till stadens samtliga äldreboenden.

Läs vidare »

Äldreombudsman och äldrekommission - uppdrag och samverkan

Nyheter   •   Dec 18, 2019 09:52 CET

Nu är äldrekommissionens inriktning klar. Beslut togs i äldrenämnden den 17 december 2019.

Fristående äldrekommission

Äldrekommissionens uppdrag är att på ett nytt sätt säkra kvaliteten inom äldreomsorgen i Västerås. Kommissionen är fristående från den kommunala organisationen. Den ska rikta ljuset mot områden inom äldreomsorgen som är i behov av utveckling och ska, i samverkan med Västerås stads äldreombudsman och Mälardalens högskola (MDH), lämna förslag till verksamhetsförbättring. Äldrekommissionen har inget uppdrag att hantera personärenden.

Medlemmar med bred erfarenhet

Kommissionen består av sju personer som alla har starka kopplingar till äldreområdet. Kopplingen kan vara genom tidigare lång yrkeserfarenhet eller som företrädare för föreningar som exempelvis Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Demensförbundet eller Anhörigvårdarna. Äldrekommissionens medlemmar arbetar helt ideellt och utan ersättning.

- Att få ta del av berörda personers synpunkter om hur man upplever äldreomsorgen känns oerhört ansvarsfullt. Äldrekommissionens uppdrag handlar om att förvalta och kommunicera dessa synpunkter på ett sådant sätt att de på sikt bidrar till utveckling av äldreomsorgen, säger äldrekommissionens ordförande Birgitta Hedén.

Samverkan med äldreombudsman

Äldrekommissionen kommer att samverka med Västerås stads äldreombudsman, som inrättades efter beslut i äldrenämnden den 22 oktober 2019. Äldreombudsmannens uppdrag är att, tillsammans med äldrekommissionen och Mälardalens högskola, bevaka äldrefrågor och arbeta med utveckling och förbättring på äldreområdet.

Kontakt med västeråsarna

Äldreombudsmannen är även en ingång för västeråsarna att lämna synpunkter och klagomål gällande äldreomsorgen via telefon, e-post, brev eller personligt möte.

Rollen som tjänsteman ger äldreombudsmannen befogenhet att hantera individ- och sekretessuppgifter. Därför kan äldreombudsmannen ta hand om klagomål som handlar om enskilda personers vård- och omsorgsinsatser. Äldreombudsmannen ser sedan till att klagomålen dokumenteras, diarieförs och går till berörd utförare för att användas för verksamhetsutveckling. Äldreombudsmannen följer på olika sätt och vid olika tillfällen under året upp hur de lämnade klagomålen använts för kvalitetsutveckling hos utföraren. I och införandet av rollen som äldreombudsman har den tidigare funktionen Samordnare för synpunkter och klagomål avvecklats.

Äldreombudsmannen är också ombudsman för personer med funktionsnedsättning.

- Genom att äldrenämnden inrättat äldrekommissionen så har vi fått ett helt nytt verktyg för att tillsammans med Mälardalens högskola arbeta med kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen i Västerås. Det känns väldigt bra, säger äldreombudsmannen Johan Crusefalk.

Till äldrekommissionen kan du vända dig om vill

  • Framföra förslag till förbättringsåtgärder.
  • Lämna synpunkter på insatser för äldre. Om det gäller enskilda personers insatser så lämnar äldrekommissionen över dina synpunkter till äldreombudsmannen som i sin tjänstemannaroll kan hantera personuppgifter. Du kan också lämna synpunkter anonymt om du av vill.

Till äldreombudsmannen kan du vända dig om vill

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre, som till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsboende och äldreboende.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre eller hälso- och sjukvårdsenheten.
  • Framföra förslag till förbättringsåtgärder.

Det går att kontakta äldrekommissionen och äldreombudsmannen såväl på telefon som mejl och traditionell post. Kontaktuppgifter till äldreombudsman Johan Crusefalk finns här nedanför. Kontaktuppgifter till äldrekommissionen kommer att finnas på vasteras.se från och med januari 2020.

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning
Telefonnummer: 021-39 39 50
E-post: johan.crusefalk@vasteras.se

​Nu är äldrekommissionens inriktning klar. Beslut togs i äldrenämnden den 17 december 2019.

Läs vidare »

Vinnarna av Pedagogiska priset 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 14:51 CET

Idag har Pedagogiska priset 2019 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Årets pristagare är Önsta förskola, Pernilla Torseng på Hagabergskolan och Anna-Marian Lind på Rudbeckianska gymnasiet. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Vi återupprepar förra årets nyårssuccé

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 08:30 CET

För tredje året i rad bjuder Västerås stad in till ett gemensamt nyårsfirande som avslutas med en specialkomponerad laser- och eldshow med nedräkning på stadshuset. - Det här var superpoppis förra året med 8 000 besökare vid tolvslaget. Nu vill vi återupprepa succén, säger Alf Westerdahl, enhetschef Västerås Marknad och Näringsliv.

Markanvisningen klar för första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 10:30 CET

Nu är det klart vilka byggaktörer som får markanvisning för utveckling av bostäder i den första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp. Markanvisningen går till Carpenter och EA Fastigheter.

Inbjudan till pressträff om Kristiansborgsbadet, Bryggargården med mera

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 17:14 CET

Vid fastighetsnämndens sammanträde på tisdagseftermiddagen behandlades flera ärenden som får stor påverkan på utvecklingen av Västerås.

Det handlar om Kristiansborgsbadets framtid, planerna på att bygga en skola på Bryggargårdens tomt samt markanvisningar för Södra Källtorp (före detta Wenströmska gymnasiet)

Med anledning av besluten anordnas
pressträff i Bryggargården, onsdag den 27 november kl 10.30.

Vid pressmötet deltar bland andra fastighetsnämndens ordförande, Jesper Brandberg.

För mer info:

Ulf Palm
Kommunikationsstrateg
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 26 31
ulf.palm@vasteras.se

​Vid fastighetsnämndens sammanträde på tisdagseftermiddagen behandlades flera ärenden som får stor påverkan på utvecklingen av Västerås. Det handlar om Kristiansborgsbadets framtid, planerna på att bygga en skola på Bryggargårdens tomt, samt markanvisningar för Södra Källtorp (före detta Wenströmska gymnasiet) Välkommen till pressträff i Bryggargården, onsdag den 27 november kl 10.30.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida