Följ Västerås stad

Höga halter av partiklar i luften när sanden tas bort

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:55 CEST

Nu har sandupptagningen påbörjats i staden. Det innebär att halterna av partiklar tillfälligt ökar i luften. Syftet med att ta bort vägsanden är att minska damningen och den påverkan som partiklarna har på hälsan.

Under tiden som sandupptagningen pågår kan känsliga grupper uppleva att besvären ökar. På kort sikt är det i första hand människor med hjärt- och lungsjukdomar, med exempelvis astma, hosta eller KOL som kommer att uppleva besvär, speciellt de dagar då det är torrt väglag och blåser.

– Vid normala förhållanden är utomhusluften i Västerås generellt sett bra. Vi överskrider inte några miljökvalitetsnormer. Luften påverkas av de geografiska förutsättningarna men också av det arbete som vi gör inom kommunen för att bevara den goda luften. Exempelvis inom stadsplaneringen men också hur sanden tas upp för att störa så lite som möjligt och under så kort tid som möjligt, säger Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör med särskilt ansvar för luftmätningar i Västerås.

Partiklar är den luftförorening som anses orsaka störst hälsoproblem. Den stora bidragande källan till höga partikelhalter i städer är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

En liten fördel är att partiklarna inte färdas särskilt långt från platsen där de virvlas upp. Avståndet ökar förstås med blåst men halterna i luften avtar med avståndet. Tips för att undvika att få i sig mycket partiklar är att ta omvägar förbi gatusopning, speciellt då det sopas utan vattenbegjutning.

Siffror för 2017 visar att dygnsmedelvärdet för partikelhalter (PM10) var 11,73 mikrogram per kubikmeter luft, att jämföras med miljökvalitetsnormens gränsvärde på 50 mikrogram per kubikmeter luft. För kvävedioxid (NO2), som nästan bara kommer från fordonstrafik var dygnsmedelvärdet 13,36 mikrogram per kubikmeter luft i centrala staden, att jämföras med miljökvalitetsnormen som har ett gränsvärde på 60 mikrogram per kubikmeter luft.

www.vasterasluft.se kan man se aktuella halter av partiklar i luften.

För mer information
Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 27 73