Följ Västerås stad

Nu är utredningen efter VLTs kyrkgranskning klar

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2019 07:30 CEST

Det inte var motiverat att ta ett ordförandebeslut av byggnadsnämndens ordförande i ärendet kring byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö.Det är en av slutsatserna i den rapport som en extern konsult gjort av Västerås stads process i ärendet. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom rekommendationen som konsulten ger att rutiner bör ses över och kompetensutbildning genomförs gällande när ett ordförandebeslut kan tas.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att genomföra en utredning av hur processen kring hanteringen av byggnationen av den ryskortodoxa kyrkan på Hässlö genomförts.En del i utredningen var att låta en extern konsult utreda och skriva en rapport om processen. Nu är den utredningen och rapporten klar.I konsultens rapport dras bland annat slutsatsen att ärendet gått upp som beslutsärende i nämnden innan ärendet varit komplett.

Enligt rapporten saknas det även uppgifter som gör att förutsättningarna för att ett ordförandebeslut skulle vara uppfyllda, och därmed var inte ett ordförandebeslut motiverat att tas.

Konsulten PwC rekommenderar därför bland annat att byggnadsnämnden ser över hanteringen av handläggningen så att bygglovsansökan och den politiska beredningen är samordnad så att inte beslut fattas trots ofullständiga ansökningar. I rapporten rekommenderar konsulten även att rutinerna ses över och kompetensutbildning sker avseende ordförandebeslut.

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom rekommendationerna i rapporten.

-Jag välkomnar rapporten. Vi har nu en oberoende genomgång av ärendet och kommer att skärpa våra rutiner, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Nu föreslås fastighets- och byggnadsnämnden att få i uppdrag att återkomma under senhösten med en skriftlig redovisning över vilka åtgärder som bör vidtas, säger Helene Öhrling, stadsdirektör.

Kommunstyrelsen tar beslut i detta ärende 22 maj.

Gällande säkerhetsaspekter i liknande ärenden föreslås stadsledningskontoret att få i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag undersöka förutsättningarna för att skapa en rutin där Polismyndigheten kan agera som remissinstans.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 0765-69 49 03

Helene Öhrling, stadsdirektör 021 -39 86 00